Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program v novom programovom období 2014 – 2020 využíva pre realizáciu informačno - komunikačných aktivít webovú stránku Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Všetky dostupné informácie sú zverejnené na webovom linku www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=373

Mapa projektov

Rekonštrukcia zdravotného strediska v Raslaviciach

Kraj realizácie projektu: Prešovský kraj

Prijímateľ: Obec Raslavice

Miesto realizácie projektu: Raslavice

Obdobie realizácie projektu: 01. 01. 2011 - 31. 12. 2012

Prioritná os 2: Podpora zdravia a predchádzanie zdravotným rizikám

Opatrenie 2.1: Rekonštrukcia a modernizácia zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti

Zdroj financovania EÚ: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové zazmluvnené výdavky projektu: 268 776,01 EUR

Zazmluvnený nenávratný finančný príspevok: 255 337,21 EUR

Cieľ projektu: Zabezpečiť zlepšenie podmienok ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom rekonštrukcie zdravotného strediska v obci Raslavice.

Aktivity projektu: Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení.

Zhodnotenie dopadu projektu:

Realizáciou projektu sa zlepšili podmienky pre prácu lekárov. Zakúpený USG prístroj prispel k zvýšeniu kvality lekárskej starostlivosti, v súčasnosti prístroj využívajú 2 lekári. Existujú snahy o rozšírenie pôsobenia lekárov špecialistov, ktorým je ponúkaná možnosť bezplatného využívania USG prístroja.

V rámci projektu boli vytvorené aj priestory pre činnosť zdravotnej asistentky pre príslušníkov MRK, ktorú obec zamestnala v novembri 2014 a ktorá tieto priestory využíva.

Celkový dopad projektu sa prejavil aj v zvýšení pohodlia a spokojnosti pacientov so zmodernizovanými priestormi a tiež v kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti, ktorá je pacientom poskytovaná vďaka zakúpenej zdravotníckej technike. Bol zaznamenaný zvýšený počet pacientov, hlavne v odborných ambulanciách. Celkovo bola zdravotná starostlivosť v zmodernizovanej infraštruktúre poskytnutá už 67 451 pacientom a bolo vykonaných 11 375 preventívnych prehliadok. Nemenej dôležitým je efekt zníženia energetickej náročnosti. Vďaka zatepleniu 1 502,63 m2 plochy zdravotného strediska došlo k úspore 411,76 GJ energie za rok. A napokon aj efekt estetický - zmodernizované zdravotné stredisko prispelo k skrášleniu jedného z centier obce Raslavice.